ใจในบริการ  เชี่ยวชาญวิศวกรรม ก้าวล้ำกับ Dreamchiller

 


ซึ่งผ่านงานที่มีความหลากหลายและแตกต่างในแต่ละอุตสาหกรรม  ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญโดยมุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่สามารถสนับสนุนการทำงานของกลุ่มโรงงานและอุตสาหกรรม   ได้ทุกประเภทด้วยทีมงานพัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องอีกทั้งทีมวิศวกรซึ่งเน้นการออกแบบเพื่อลดต้นทุนในการบริหารจัดการ  กล่าวคือ  มุ่งออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ช่วยประหยัดค่าพลังงานไฟฟ้าซึ่งถือเป็นต้นทุนที่มีผลต่อกำไรของ
ผู้ประกอบการมากที่สุด  รวมถึงการบริการหลังการขายอย่างครบวงจร 

  • ออกแบบ ผลิต และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนชนิดต่างๆ
  • ผลิต ตามความต้องการและงบประมาณของลูกค้า
  • บริษัทฯ ดำเนินการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านบุคคลากร เครื่องจักรและเทคโนโลยี เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า
  • ตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกระดับด้วยความเสมอภาค และราคายุติธรรม
  • ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด
  • มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
  • สนับสนุนการรักษาสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงาน และการลดภาวะโลกร้อน
  • มุ่งเน้นให้พนักงานมีความเป็นเจ้าของร่วมกับองค์กร

 พร้อมบริการท่านตลอด 24 ชั่วโมง  


    รายละเอียดดังต่อไปนี้
1  ระบบทำความเย็น ( REFRIGERATION  SYSTEM ) 
   1.1  ระบบปรับอากาศ ( AIRCONDITION  SYSTEM ) 
   1.2  ระบบปรับอุณหภูมิน้ำเย็น ( CHILLER  SYSTEM ) 
   1.3  ระบบหล่อเย็นอุตสาหกรรม ( INDUSTRIAL  COOLING  SYSTEM ) 
   1.4  ระบบความเย็นอุณหภูมิต่ำ ( BRINE  CHILLER  OPERATED  T - 60 องศา )
   1.5  ห้องเย็นสำหรับเก็บ ( COLD STROGE ROOM OPERATED TEMP  T – 30 องศา )
 
2  ระบบท่อ ( PIPES  SYSTEM ) 
   2.1  ระบบท่อน้ำ ( WATER  PIPES  SYSTEM ) 
   2.2  ระบบท่อลม ( AIRDUCT  SYSTEM ) 
 
3  ระบบดับเพลิง ( FIRE PROTECTION SYSTEM ) 
 
4  ระบบประหยัดพลังงานไฟ้ฟ้า ( ENERGY SAVING )